Đào Ngọc Sơn
  • Đào Ngọc Sơn
  • Ban Giám Hiệu
  • Hiệu Trưởng
  • 0834798747
  • sonnguyendu719@gmail.com
  • Phạm Thị Minh
  • Ban Giám Hiệu
  • Phó Hiệu Trưởng
  • 0946955719
  • phamminhnguyendu@gmail.com